July 19, 2021

राष्ट्रपतिद्वारा सुदूपश्चिम र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त

sf7df8f}F,#! c;f/ M /fi6«klt lgjf;df a'waf/ cfof]lht sfo{qmdf] cfly{s jif{ @)&^÷&& sf] jflif{s k|ltj]bgdf x:tfIf/ ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L . t:jL/ M rGb|snf If]qL,/f;;

२०७८ वैशाख २० गते

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी छन् ।

सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकको सिफारिसमा गण्डकी प्रदेशमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगाप्रसाद यादव प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका हुन् ।

गण्डकीमा अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिममा शर्मिला कुमारी पन्त प्रदेश प्रमुख थिए, उनीहरु पदमुक्त भएका छन् । यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि प्रदेशप्रमुख नियुक्त भएका उनीहरु माओवादी केन्द्रमा आवद्ध थिए ।

माओवादी केन्द्रमै आवद्ध रहेका तिलक परियार प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखबाट पदमुक्त भइसकेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *