May 22, 2021

देउवालाई नेपाल समूहले समर्थन गर्नु गम्भीर प्रदीप ज्ञवाली

sf7df8f}F, @* j}zfv M cGt/f{li6«o ;DaGw ;ldlt a}7s k//fi6«dGqL k|bLks''df/ 1jfnL cfOtaf/ l;+xb/af/df a;]sf] ;+3Lo ;+;b, cGt/f{li6«o ;DaGw ;ldltsf] a}7sdf dGtJo JoQm ub}{ . /f]zg ;fksf]6f÷/f;;

देउवालाई नेपाल समूहले समर्थन गर्नु गम्भीर स् प्रदीप ज्ञवाली
नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले समर्थन गर्नु गम्भीर रहेको बताएको छ ।

एमाले विवाद समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलको बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले कम्युनिष्ट पार्टीमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु कल्पना भन्दा बाहिरको विषय रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधवकुमार नेपाल लगायतको हस्ताक्षरका बारेमा छलफल भएको छ । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । कार्यदलका साथीहरुमा पार्टीभित्रको संकटलाई हरसम्भव तरिकाले समाधान गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्तो कल्पना गरिँदैन । कल्पनाबाहिरको विषयलाई हरसम्भव समाधान गर्नेछौँ ।’

कार्यदलको बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरुले संसद विघटन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको भएपनि संसद विघटन नहुने आश्वस्त पारेको प्रवक्ता ज्ञवालीले जानकारी दिए । कार्यदलको आजको बैठकमा कुनै पनि विषयमा सहमति नजुटेको उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *